تبلیغات
مگان

آشنایی با بخش های موتور مگانمتعلقات مخلوط سوخت و هوای - بازکردن،تمیز کردن و بستن فیلترهوا،دریچه گاز،منیفولد و پایه نگهدارنده انژکتور


دریچه گاز منیفولد هوا سیلندر 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش