تبلیغات
مزدا 3 جدید

آموزش بازکردن شیشه و آیینه های مزدا 3راهنماي محل قرارگیري شیشه ها / پنجره ها / آئینه ها - نحوه در آوردن و نصب کردن شیشه درب جلو - نحوه باز و بست شیشه درب عقب - نحوه باز و بست شیشه لچکی درب - نحوه باز و بست محدود کننده شیشه بالابر برقی عقب - نحوه باز کردن محدود کننده شیشه بالابر - نحوه باز و بست الکترو موتور شیشه بالابر برقی - نحوه باز و بست سوئیچ اصلی شیشه بالابر - جدول ولتاژ پایه ها (مرجع ) - عملکرد بازو بسته شدن اتوماتیکبراي شیشه سمت راننده - عملکرد بازو بسته شدن اتوماتیکبراي همه شیشه بالابرها - روشتنظیم اولیه شیشه بالابر برقی مزدا 3 - نحوه درآوردن شیشه جلو - نحوه نصب شیشه جلو - نحوه در آوردن شیشه عقب - نحوه باز کردن شیشه ، پنجره مثلثی - نحوه تعمیر فیلامان - نحوه باز وبست سوییچ آئینه برقی جانبی


مزدا 3 تعمیرات بدنه باز و بست آیینه شیشه 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش