تبلیغات
زامیاد Z24

آموزش تخلیه کردن آب فیلتر گازوئیل وانت نیسان زامیادآموزش هواگیری سیستم سوخت رسانی وانت نیسان زامیاد، خالی کردن آب از فیلتر گازوئیل وانت نیسان زامیاد، هواگیری فیلتر گازوئیل


پیچ تنظیم فیلتر گازوئیل فیلتر ثانویه تخلیه فیلتر گازوئیل فیلتر آب گازوئیل 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی زامیاد Z24