تیگو 5 جدید

آموزش تعمیر تلسکوپی فرمان چری تیگو 5توضیحات - مشخصات - نقشه انفجاری از عملکرد تلسکوپی فرمان - جدول عیب یابی - بررسی لقی فربیلک فرمان - بررسی برگشت پذیری غربیلک فرمان - پیاده کردن / بازدید / نصب (غربیلک فرمان - قاب تلسکوپی فرمان ) - مجموعه تلسکوپی و چهارشاخه فرمان (مدل فاقد فرمان برقی) - مجموعه تلسکوپی و چهارشاخه فرمان برقی


تیگو 5 چری چهارشاخه فرمان غربیلک فرمان فرمان معمولی فرمان برقی تلسکوپی فرمان 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش