تبلیغات
ساینا EX

آموزش تعویض سپر جلو و عقب ساینا Saina Saipaپوسته سپر ساینا، مهره نگهدارنده سپر ساینا، فوم ضربه گیر سپر ساینا، دیاق بالایی و پایینی سپر ساینا، گل پخش کن ساینا، درپوش روی محفظه بکسل جلوی ساینا، براکت نگدارنده سپر ساینا، آموزش باز کردن سپر جلوی ساینا، آموزش باز کردن سپر عقب ساینا


ضربه گیر سپر گل پخش کن پوسته سپر بستن سپر باز کردن سپر تعویض سپر 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش