تیبا

آموزش تعویض واشر در سوپاپ موتور تیباتشریح عملکرد قطعه و پارامترهای مهم مجموعه درب سوپاپ و واشر - اشکالات منجر به تعویض درب سوپاپ و ...


تیبا واشر درب سوپاپ 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش