تبلیغات
زانتیا

آموزش معرفی و تعمیرات سیستم فرمان زانتیا(بخش ۲)اجزاء دنده شانه اي فرمان زانتیا، تعميرات اساسي شير هيدروليكي پينيون فرمان هيدروليكي زانتیا، معرفي ابزار های مورد نیاز، تعميرات اساسي شير هيدروليكي پينيون فرمان هيدروليكي زانتیا، سوار كردن شير هيدروليكي، پايه ميل فرمان زانتیا، ميل فرمان جمع شونده در خودروهاي چپ فرمان يا راست فرمان زانتیا، قاب فرمان زانتیا


قاب فرمان پايه ميل فرمان  شير هيدروليكي پينيون فرمان دنده شانه اي فرمان 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش