زانتیا

آموزش و راهنمای تعمیرات سیستم هیدرولیک ترمز زانتیامشخصات سیستم ترمز زانتیا، ترمزهای جلوی زانتیا، دیسک های ترمز زانتیا، کالیپرهای ترمز جلوی زانتیا، ترمز های عقب و لنت های عقب زانتیا، پدال ترمز و شیر کنترل ترمز زانتیا، ترمز دستی زانتیا، آموزش هواگیری مدار ترمز زانتیا، تنظیمات ترمز دستی زانتیا، آموزش عوض کردن لنت های جلوی زانتیا، باز و بست لنت های جلوی زانتیا، آموزش باز و بست کالیپرهای ترمز زانتیا، آموزش باز و بست دیسک های ترمز زانتیا، آموزش عوض کردن لنت های عقب زانتیا، چگونه کابل های ترمز دستی زانتیا را باز کنیم، نصب ترمز دستی زانتیا، آموزش باز و بست شیر کنترل ترمز زانتیا، آموزش باز و بست بلوک شیر هیدرولیکی زانتیا، مشخصات سنسورهای چرخ زانتیا، آموزش بازکردن سنسور چرخ عقب زانتیا، نمودار مدار سیستم هیدرولیکی زانتیا، سوپاپ اطمینان مدار هیدرولیکی ترمز زانتیا، آموزش باز کردن مخزن روغن هیدرولیک زانتیا، تخلیه مایع مخزن هیدرولیک زانتیا، مدار سیستم ترمز، لوله های برگشت روغن هیدرولیک زانتیا


مخزن روغن هیدرولیک  مدار سیستم هیدرولیک سنسور چرخ تعویض لنت ترمز دستی پدال ترمز کالیپرهای ترمز  دیسک و لنت  ترمزهای جلو و عقب 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش