تبلیغات
ماکسیما

آموزش و راهنمای تعمیرات سیستم کنترل گاز،سوخت و اگزوز ماکسیما maxima(باز و بسته کردن باک بنزین،پمپ بنزین،سنسور شناور،فیلتر،صافی بنزین،اگزوز)


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5