تبلیغات
زانتیا

آموزش و راهنمای تعمیرات و سرویس سیستم هیدرولیک زانتیاآموزش باز و بسته کردن فرمان هيدروليكي زانتیا، آموزش باز و بسته کردن ميل فرمان زانتیا، پياده و سوار كردن قفل فرمان زانتیا، راهنمای هواگيري مدار ترمز زانتیا، تنظيمات ترمز دستي زانتیا،راهنمای باز کردن و تعویض لنت هاي ترمز جلو و عقب زانتیا، تعویض لنت زانتیا، راهنمای باز و بسته کردن كاليپر ترمز جلو و عقب زانتیا، راهنمای باز و بسته كردن ديسك ترمز جلو و عقب زانتیا، آموزش باز کردن و تعویض كابل ترمز دستي زانتیا، باز و بست شير كنترل ترمز،باز و بسته کردن بلوك شير هيدروليكي در خودروهاي مجهز به سيستم ABS زانتیا، مشخصات سنسورهاي چرخ زانتیا، آموزش باز و بسته كردن سنسور چرخ جلو و عقب زانتیا، مدارات هيدروليكي، سوپاپ اطمينان مدار هيدروليكي، مخزن LHM زانتیا، مخزن فشار و مدار حفظ فشار، راهنمای باز کردن مخزن روغن هيدروليك زانتیا، اجزاء دنده شانه اي فرمان زانتیا، تعميرات اساسي شير هيدروليكي پينيون فرمان هيدروليكي زانتیا، پايه ميل فرمان، ميل فرمان جمع شونده در خودروهاي چپ فرمان يا راست فرمان زانتیا، قاب فرمان، مدار برگشتي فرمان هيدروليك زانتیا، مدار تغذيه پينيون فرمان زانتیا، مدار برگشتي سيستم تعليق جلو و عقب زانتیا، مدار تغذيه سيستم تعليق جلو و عقب زانتیا، مدار سيستم ترمز مجهز به سيستم ABS زانتیا، لوله هاي برگشت روغن هيدروليك زانتیا


روغن هيدروليك سيستم تعليق سنسورهاي چرخ هواگيري مدار ترمز ميل فرمان فرمان هيدروليك 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش