آریو S300

آموزش و راهنمای تعمیرات کیسه هوا(Airbag) آریو S3000مطالب این کتاب شامل: ساختار کیسه هوا، ترتیب و محل نصب، عملکرد، موقعیت قرار گیری سیستم کیسه هوا، ابزار مخصوص، اقدامات احتیاطی، باز کردن و نصب واحد کنترل مجموعه کیسه هوا، باز کردن و نصب کیسه هوای راننده، باز کردن و نصب کیسه هوای سرنشین جلو، باز کردن و نصب کلاک اسپرینگ، مدار کیسه هوا، عملکرد مجموعه کیسه هوا، نمودار کلی مجموعه کیسه هوا، پایه ی سوکت مدول کیسه هوا، عیب یابی، بررسی قطعات مربوط به کیسه هوا و معدوم کردن میباشد.


قطعات ایربگ عیب یابی کلاک اسپرینگ باز و بست کیسه هوا 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق آریو S300