تبلیغات
تندر 90 E2

اتصال بدنه تندر ال 90نقشه سیم کشی و شناسایی اتصال بدنه ها ال 90 - اتصال بدنه تمام سنسورها و یونیت ها به همراه معرفی پایه های کانکتور و رنگ بندی سیم ها در تندر ال 90 - مشخص کردن تمام اتصال های داخل اتاق سرنشین و محفظه موتور


مدار اتصال بدنه نقشه سیم کشی اتصال بدنه 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تندر 90 E2