تبلیغات
سایپا 111

اطلاعیه فنی روشن شدن چراغ ABS پرایدبا توجه به گزارشات دریافتی و بررسی های صورت پذیرفته در خصوص روشن شدن چراغ هشدار ABS و مشاهده کدهای خطای C1207 مربوط به سنسور چرخهای عقب و ...


چراغ چک ABS ترمز 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش