تبلیغات
باردو

ترتیب سیم سوکت سنسور کیلومتر پیکان زیمنسبه علت قرار گرفتن سنسور در زیر خودرو و آسیب دیدن سیم کشی سنسور کیلومتر میتوانید از این راهنما برای دسترسی سریع به ترتیب سیم های سوکت اقدام نمایید.


سیم کشی پیکان وانت سنسور سرعت 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش