زانتیا

تسمه سفت کن دینامیکی موتور XU7 JP4 زانتیاخارج کردن تسمه تایمینگ با استفاده از تسمه سفت کن دینامیکی زانتیا، ابزارهای مخصوص تسمه ها، آموزش نصب تسمه تایم موتور XU7 JP4 زانتیا، آموزش سفت کردن تسمه تایم موتور XU7 JP4 زانتیا، کنترل نهایی کشش تسمه و تایمینگ


کشش تسمه و تایمینگ سفت کردن تسمه تایم تسمه سفت کن باز و بست تسمه تایم 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش