تبلیغات
جک J5 اتوماتیک (1800 سی سی)

تعمیرات برف پاک کن و شیشه شوی جک J5



برف پاک کن جلو، دیاگرام مدار و نقشه های الکتریکی برف پاک کن و شیشه شوی جک J5، آموزش و راهنمای باز و بسته کردن برف پاک کن جک J5، برف پاک کن عقب جک J5، گرمکن شیشه عقب جک J5، جدول عیب ها و ایرادات برف پاک کن و شیشه شوی جک J5


گرمکن شیشه عقب باز و بسته کردن مدار و دیاگرام نقشه های الکتریکی عیب ها و ایرادات تعویض برف پاک کن 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش