تبلیغات
جک J5 اتوماتیک (1800 سی سی)

تعمیرات بوق جک J5محل قرارگیری بوق جک J5، نقشه الکتریکی بوق جک J5، بررسی بوق جک J5، راهنمای باز کردن بوق جک J5، راهنمای نصب و بستن بوق جک J5، راهنمای تعویض دکمه بوق جک J5، عیب یابی و ایرادات بوق جک J5


نقشه برقی بوق دکمه بوق محل قرارگیری بوق جک J5 تعویض بوق ایرادات بوق نصب بوق 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش