تبلیغات
جک J5 اتوماتیک (1800 سی سی)

تعمیرات رادار دنده عقب جک J5محل قرارگیری قطعات سیستم رادار دنده عقب جک J5، شماتیک دیاگرام رادار دنده عقب جک J5، نقشه ها و مدارات الکتریکی رادار دنده عقب جک J5، تعویض مدول سیستم کمک پارک جک J5، راهنمای تعویض بیزر رادار دنده عقب جک J5، آموزش و راهنمای تعویض سنسور پارک دنده عقب جک J5، ایرادات و عیوب احنمالی رادار دنده عقب


ایرادات احتمالی عیب یابی بازر بیزر تعویض سنسور دیاگرام نقشه های الکتریکی سیستم کمک پارک رادار دنده عقب 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش