تیبا

تعمیرات سیستم کلاچ تیباتشريح عملكرد و پارامترهاي حساس و مهم مجموعه کلاچ - فلوچارت عيب يابي - تنظيم خلاصي پدال کلاچ - تنظيم پدال کلاچ - بازديد ارتقاع پدال کلاچ - لقی پدال - لرزش پدال کلاچ در حالت موتور روشن - صداي غير عادي - آزمون هم سطحی فنرهاي خورشيدي ديسک کلاچ - ميزان تابيدگي ديسک کلاچ به روش فیلرگیری - بررسی ظاهری صفحه کلاچ - قي فنرهاي پيچشي صفحه کلاچ به روش دستي - سائيدگي بيش از حد لنت صفحه کلاچ - لقي توپي هزارخاري به طريق دستي - بررسی تابیدگی صفحه کلاچ - بلبرینگ کلاچ - اجزاء صفحه کلاچ - ديسک و صفحه هاي كلاچ بكار رفته شده در خانواده سايپا X200 - دستورالعمل تعويض کیت کامل کلاچ و ...


کلاچ  پدال کلاچ سیم کلاچ دیسک و صفحه تیبا کیت کامل کلاچ 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش