ساینا EX

تعمیرات شمع و وایر ساینا Saina Saipaروش اندازه گیری مقاومت سیم پیچ اولیه شمع ساینا، روش اندازه گیری مقدار مقاومت سیم پیچ ثانویه شمع ساینا، حد استاندارد مقاومت ثانویه شمع ساینا، ترتیب بازکردن شمع های موتور ساینا، مشخصات سيستم الکتریکی موتور ساینا، آموزش تست سالم بودن شمع موتور ساینا، سائیدگی یا سوختگی عایق سرامیکی شمع ساینا، آسیب دیدگی واشر شمع ساینا، تنظیم نبودن دهانه شمع ساینا، آموزش بستن شمع های موتور ساینا، بازدید وایرهای ساینا، میزان مقاومت وایرهای ساینا


خرابی شمع تست سالم بودن شمع باز کردن شمع و وایر نصب عیب یابی شمع و وایر 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق ساینا EX