جک J3 هاچ بک

تعمیرات هیدرولیک فرمان و تعلیق جک J3ابزارهای مخصوص، ﺑﺎزدﯾﺪ ﮔﺸﺘﺎور ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺒﮏ ﻣﯿﻠﻪ ﻣﻬﺎر اﮐﺴﻞ جلو جک J3 ، جعبه فرمان، ﭘﻤﭗ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﻓﺮﻣان جک J3 ، ﻧﻤودار ﭘﻤﭗ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﻓﺮﻣﺎن جک J3، ﺧﻄﻮط روﻏﻦ ﻫﯿﺪروﻟﯿک جک J3، محور جلو، ﺗﻮﭘﯽ ﭼﺮخ ﺟﻠﻮ و ﻣﻔﺼﻞ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﻐﺎﻟﺪﺳت جک J3، پلوس جلو، محور عقب، توپی چرخ عقب جک J3، سگدست، کمک فنر جلو، میل تعادل، بازدید میل تعادل جک J3، باز کردن کمک فنر عقب جک J3، بازوی تعلیق عقب جک J3، میل رانش عقب، میل تعادل عقب، عیوب عمومی، چرخ و لاستیک


میل تعادل کمک فنر سگدست پلوس ﺷﻐﺎﻟﺪﺳت روﻏﻦ ﻫﯿﺪروﻟﯿک  ﭘﻤﭗ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﻓﺮﻣان جعبه فرمان اکسل سیبک 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات تعلیق جک J3 هاچ بک