جک J3 هاچ بک

تعمیر بوق و جا فندکی جک J3نقشه محل قرار گیری قطعات، دیاگرام و نقشه الکتریکی بوق جک J3، آموزش مراحل باز کردن بوق جک J3، ایرادات بوق، صدای غیر عادی بوق، نصب بوق، دکمه بوق روی فرمان جک J3، جا فندکی جک J3، نقشه و مدارات الکتریکی دیاگرام جا فندکی جک J3


باز و بست جا فندکی و بوق عیب یابی و تعمیرات نقشه الکتریکی بوق و جا فندکی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش