لیفان 620 (1800 سی سی)

تعمیر سیستم فرمان لیفان 620ایرادات احتمالی، تعمير و نگهداري،خلاصى بيش از حد فرمان، كافى نبودن برگشت فرمان، صداى غير طبيعى فرمان، نشتى در پمپ هيدروليك فرمان، صدا از پمپ هيدروليك فرمان، صداى تق تق از پمپ فرمان، نشتى روغن هیدرولیک، سنگين به نظر رسيدن فرمان هنگام رانندگى يا پارك، بعد از گرداندن فرمان به يك سمت، فرمان به مكان مركزى خود باز نمى گردد، مگر به كمك راننده كه درهنگام گرداندان فرمان با سمتى و ممانعت آن مواجه مى باشد.،صداى كوبيدن يا زوزه كشيدن جعبه فرمان وسفتى چرخها هنگام رانندگى در جاده خاكى يا سخت، كشيده شدن خودرو به يك سمت هنگام رانندگى روى جاده صاف


پمپ هيدروليک نشتی روغن فرمان هیدرولیک ایرادات فرمان عیب یابی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات تعلیق لیفان 620 (1800 سی سی)