زانتیا

توصیه های ضروری در خصوص روغن موتور زانتیااستانداردهای روغن موتور زانتیا، نکات تعویض روغن زانتیا، اصول نکات تعویض روغن زانتیا، ظرفیت حجم روغن موتور زانتیا مدل 1800 و 2000 ، مشخصات روغن موتور زانتیا، میزان استاندارد روغن موتور زانتیا


گیج روغن اندازه گیری روغن ظرفیت حجم روغن موتور استاندارد روغن نکات تعویض روغن 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات دیگر زانتیا