تبلیغات
زانتیا

جزوه دوره آموزشی موتور سایپا شامل موتورهای پراید،ریو،زانتیاتوضیح مراحل چهارگانه موتور، قطعات موتور، سرسیلندر، روغن کاری،خروج گازهای اگزوز، خنک کاری موتور، سوخت رسانی، جرقه، احتراق، تعویض تسمه تایم، باز و بست سرسیلندر، میل سوپاپ، تعمیرات بلوکه سیلندر، شاتون، رینگ و پیستون، سیستم روغن کاری موتور، قطر آندر سایز میل لنگ، تنظیم تسمه تایم، میزان سفتی تسمه تایم زانتیا، جمع کردن سرسیلندر زانتیا، مشخصات واشر سرسیلندر زانتیا، مشخصات سوپاپ های زانتیا، گاید های سوپاپ های زانتیا، مشخصات بوش ها، مشخصات میل لنگ زانتیا


تسمه تایم سرسیلند واشر سرسیلند سوپاپ ها میل لنگ  بوش ها 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش