سایپا 111

دستورالعمل تعویض مجموعه کمک فنر پرایدمحتوای این کتاب : تشريح عملكرد و پارامترهاي مهم مجموعه، فلوچارت عيب يابي، اشكالات منجر به تعويض کمک فنر جلو و عقب در تعميرگاه هاآزمون هاي مورد نياز براي تشخيص عيوب مجموعه کمک فنر بعد از دمونتاژ و ...


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات تعلیق سایپا 111