تبلیغات
ساینا EX

دستورالعمل فراخوان اصلاح دسته سيم کنار رله باکس تیبا و ساینا Saina Tibaعلت ایراد گرم شدن دسته سیم ورودی به رله خودروی تیبا و ساینا، فراخوان تغییر در سیم کشی ساینا، ایراد دسته سیم رله باکس ساینا، اصلاح مسیر دسته سیم ورودی به رله باکس از محل اسپلایس ساینا، چرا دسته سیم رله باکس ساینا گرم می شود


دسته سیم رله باکس فراخوان تعویض سیم کشی گرم شدن سیم رله 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق ساینا EX