تیبا 2

راهنمای الکتریکی ترمز ABS تیبا 2راهنمای رنگ بندی سیم های ترمز ABS تیبا 2 - جانمایی دسته سیم و مسیر ها در بدنه - نقشه الکتریکی سیم ها از کانکتورها تا ECU و ABS - جانمایی فیوز و رله ABS تیبا 2


تیبا 2 مدار الکتریکی ABS نقشه سیم کشی ترمز 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تیبا 2