تبلیغات
سوزوکی گراند ویتارا فول

راهنمای تعریف ریموت سوزوکی گراند ویتارا1.درب ها بسته - کلید داخل سوییچ و در حالت باز باشد 2.یک بار درب سمت راننده باز و بسته 3.سوییچ را درآورید و درب سمت راننده را باز ﻧﻤایید 4.یک بار سوییچ را باز و بسته و خارج کنید 5سه بار میکروسوییچ لای درب را فشار دهید 6.یک بار سوییچ باز و بسته و کلید را از سوییچ خارج کنید 7.به تایید عملکرد شﻤﺎ یک بار رله قفل مرکزی عمل میکند 8.دکمه باز کن ریموت را فشار دهید 9.برای ریموت های بیشتر فقط دکمه بازکن ریموت را فشار دهید


تعریف کلید سوییچ ریموت 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق سوزوکی گراند ویتارا فول