تبلیغات
ساینا EX

راهنمای تعمیرات سیستم الکتریکی موتور ساینا Sainaنقشه سوئیچ اینرسی، نقشه سنسور مپ، نقشه سنسور دور موتور، نقشهسنسور ضربه، نقشه سنسور موقعیت دریچه گاز، نقشهسنسور دمای مایع خنک کننده موتور، واحد پمپ بنزین، نقشه رله دوبل، نقشه موتور پله ای، نقشه ای سی یو ECU ، نقشه سوئیچ فرمان هیدرولیک، نقشه سوئیچ، نقشه فیوز EGI ، نقشهفیوز پمپ بنزین، نقشه جعبه فیوز، نقشه فیوز اصلی برق، نقشه سنسور میل بادامک، نقشه سنسور های اکسیژن، نقشه انژکتور، نقشه شیر برقی کنیستر، نقشه کوئل


نمودار مدارات و سنسور های ساینا مدارات الکتریکی ساینا نقشه سنسور های ساینا نقشه مدارات الکتریکی ساینا 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش