تیگو 5 جدید

راهنمای تعمیرات سیستم برف پاک کن و شیشه شور چری تیگو 5توضیحات - نقشه های انفجاری از سیستم برف پاک کن و شیشه شور جلو و عقب - مدار برقی و نقشه های سیم کشی-مدارات الکتریکی - عیب یابی و تست - پیاده کردن،بازدید،نصب ( بازویی برف پاک کن / موتور و برف پاک کن جلو / آب پاش جلو / بازویی برف پاک کن عقب / موتور برف پاک کن عقب / آب پاش عقب / پمپ شیشه شور / مخزن شیشه شور / شیلنگ های آب )


موتور برف پاک کن پمپ شیشه شور چری تیگو 5 شیش شور برف پاک کن آب پاش جلو 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش