تبلیغات
کیا سراتو

راهنمای تعمیرات سیستم ضدسرقت (ایموبیلایزر) سراتو1610 اتصال EMS بدون ضدسرقت به خودروی داراي سیستم ضدسرقت کیا سراتو، P1674 خطاي گیرنده سیستم ضد سرقت کیا سراتو، P1675 خطاي برنامه گیرنده سیستم ضدسرقت کیا سراتو، P1676 خطاي پیام Smartra سیستم ضدسرقت کیا سراتو، P1690 نقص عملكرد Smartra سیستم ضدسرقت کیا سراتو، P1691 خطاي سیم پیچ آنتن سیستم ضدسرقت کیا سراتو، P1692 خطاي چراغ سامانه ضدسرقت کیا سراتو، P1693 خطاي گیرنده سیستم ضدسرقت کیا سراتو، P1694 خطاي پیام EMS سیستم ضدسرقت کیا سراتو، P1695 خطاي حافظه EMS - سیستم ضدسرقت کیا سراتو، P1696 خطاي تأیید سیستم ضدسرقت کیا سراتو، P1699 خطاي تلاش روشن كردن با سوییچ دوباره سیستم ضدسرقت کیا سراتو، P169A خطاي تأیید SMARTRA سیستم ضدسرقت کیا سراتو


ایرادات ایموبلایزر خطاهای سیستم ضد سرقت ایموبلایزر آموزش تعمیرات سیستم ضد سرقت 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق کیا سراتو