تبلیغات
تیبا

راهنمای تعمیرات سیستم فرمان تیبامحتوای این کتاب : مشخصات سیستم فرمان، راهنمای عیب یابی سیستم فرمان، نماي کلي سیستم فرمان هیدرولیک، سیستم فرمان هیدرولیک همراه با مجموعه کولر، تنظیم تسمه، مراحل تنظیم مدار هیدرولیک و کنترل جعبه فرمان، میزان فرمان، بازدید کمبر و کستر، مجموعه میل فرمان عمودی و غربیلک فرمان، باز کردن مجموعه جعبه فرمان هیدرولیک، ترتیب سوار کردن مجموعه جعبه فرمان هیدرولیک، باز کردن پمپ هیدرولیک و مخزن، باز کردن پمپ هیدرولیک، نماي قرار گیري تسمه در ارتباط با پمپ هیدرولیک، سوارد کردن پمپ هیدرولیک


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش