تبلیغات
تیبا

راهنمای تعمیرات و تعویض مجموعه بخاری و اوپراتور کولر تیبامطالب این کتاب شامل: عیب يابي مربوط به اواپراتور، بررسي گرفتگي اواپراتور شامل هسته اواپراتور و يا شیر انبساط، بررسي نشتي اواپراتور، بررسي نشتي رادياتور بخاري، بررسي صحت مدار ترموستات مكانیكي کولر، نشتي آب از اواپرات، عدم خنک کنندگي مناسب سیستم به علت معیوب بودن شیر انبساط، تشريح عملكرد قطعه و پارامترهاي مهم مجموعه بخاري و اواپراتور، اشكالات منجر به تعويض مجموعه بخاري و اواپراتور در تعمیرگاه ها میباشد.


ترموستات مكانیكي کولر شیر انبساط اوپراتور تهویه مطبوع بخاری کولر 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تیبا