تیگو 5 جدید

راهنمای تعمیر ترمز چری تیگو 5توضیحات - مشخصات با نقشه های انفجاری - مدار برقی - نقشه سیم کشی - هواگیری سیستم ترمز - تعویض روغن ترمز - مخزن روغن ترمز - پیاده کردن سیلندر اصلی ترمز / بوستر با سیلندر اصلی / پدال ترمز / سویچ پدال ترمز / ترمز دیسکی چرخ جلو - شیلنگ ترمز چرخ جلو - ترمز دیسکی چرخ عقب - شیلنگ ترمز چرخ عقب


تیگو 5 چری سویچ پدال ترمز پدال ترمز سیلندر اصلی ترمز هواگیری سیستم ترمز ترمز دیسکی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش