تیگو 5 جدید

راهنمای تعمیر سیستم استارت چری تیگو 5توضیحات - عملکرد - مشخصات با نقشه های انفجاری - جدول عیب یابی - بازدید رله استارت - لیست پایه های کنترل یونیت سیستم - ورود و استارت بدون کلید - لیست کدهای خطای سیستم ورود و استارت بدون کلید - پیاده و سوار کردن استارت - مغزی سوییچ (در خودروهای فاقد سیستم PEPS ) - کلید استارت (در خودروهای مجهز به سیستم PEPS ) - کنترل یونیت سیستم ورود و استارت بدون کلید - محل قرارگیری تمام تجهیزات مربوط به سیستم استارت چری تیگو 5 (یونیت ها،سیم کشی و ... )


تیگو 5 برق چری کلید استارت رله استارت استارت 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش