تیگو 5 جدید

راهنمای تعمیر سیستم تعلیق چری تیگو 5مشخصات - نقشه های انفجاری از سیستم تعلیق - جدول عیب یابی - مجموعه کمک فنر جلو - اسقاط کمک فنر جلو - مجموعه طبق جلو - سیبک طبق جلو - میل تعادل جلو - بازویی تعادل جلو - مجموعه کمک فنر عقب - فنر لول عقب - طبق بالایی عقب - طبق پایینی عقب - طبق طولی عقب - میل تعادل عقب - زوایای چرخ - بازدید قبل از تنظیم زوایای چرخ - تواین چرخ جلو - کمبر، کستر و کینگپین چرخ جلو - کمبر چرخ عقب - تواین چرخ عقب


تیگو 5 چری فنر لول میل تعادل سیبک مجموعه طبق کمک فنر 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش