تیگو 5 جدید

راهنمای تعمیر سیستم قفل مرکزی چری تیگو 5توضیحات - ویژگی ها - نقشه های انفجاری از سیستم قفل مرکزی - مدار برقی و راهنمای سیم کشی سیستم قفل مرکزی - شناسایی پین های واحد کنترل قفل مرکزی - عیب یابی و تست - جدول عیب یابی - لیست کدهای خطای سیستم قفل مرکزی - پیاده کردن و نصب ( قفل درب موتور / قفل درب جلو / سیلندر قفل درب جلو / زبانه قفل درب جلو / قفل درب عقب / زبانه قفل درب عقب / قفل درب صندوق / آنتن فرکانس پایین / ریموت کنترل ) - جانمایی روی خودرو برای اجزا سیستم قفل مرکزی


تیگو 5 چری سیلندر قفل قفل درب ها آنتن فرکانس قفل مرکزی ریموت کنترل 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش