تیگو 5 جدید

راهنمای تعمیر سیستم کنترل ترمز ABS چری تیگو 5توضیحات - عملکرد - مشخصات با نقشه های انفجاری - مدار برقی و الکتریکی سیستم ترمز ABS - پایه های کنترل یونیت ABS - جدول ایرادات - روش رفع عیب - روش رفع کدهای خطای غیردایمی - بازدید اتصال بدنه - لیست کدهای خطا - مراحل هواگیری سیستم ترمز - کنترل یونیت ABS - پیاده و سوار کردن سنسور سرعت چرخ جلو و عقب - محل سیم کشی های کنترل ترمز - راهنمای کامل سیستم ترمز ABS چری تیگو 5


تیگو 5 چری سنسورها مدار الکتریکی ترمز یونیت ترمز ترمز ضد قفل ABS 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات ترمز تیگو 5 جدید