تیگو 5 جدید

راهنمای تعمیر صفحه کیلومتر شمار چری تیگو 5توضیحات - عملکرد - مدار برقی و راهنمای نقشه های الکتریکی صفحه کیلومتر شمار - لیست پایه های صفحه کیلومترشمار - جدول عیب یابی - مراحل خواندن کد خطا - عیب یابی و رفع عیب کدهای خطای موقت و غیردایم - بازدید اتصال بدنه - پیاده کردن و نصب صفحه کیلومترشمار


تیگو 5 چری پشت آمپر آمپر کیلومترشمار 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش