تبلیغات
سورنتو 2018

راهنمای دینام و استارت کیا سورنتو 2008راهنمای آموزش تست و آشنایی با سیستم جرقه زنی و کویل - اندازه گیری مقاومت کویل و تشخیص سلامتی آن ها - معرفی مشخصات دینام و نحوه تعمیر - نقشه انقجاری دینام و شناخت قطعات و آموزش بازکردن آن - آموزش بازکردن و تعمیر استارت همراه با نقشه انفجاری و ...


تعمیر استارت آلترناتور سیستم جرقه زنی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش