تبلیغات
کیا سراتو

راهنمای سیستم الکتریکی موتور کیا سراتو 1600کد خطای P0011 پیش افتادگي بیش از حد یا عملکرد سیستم زمان ،کد خطای P0012 تاخیر بیش از حد یا عملکرد سیستم زمان بندي ،کد خطای P0016 همبستگي و ارتباط موقعیت هاي میل لنگ و میل بادامك ،کد خطای P0030 مدار گرم کن سنسور اکسیژن بالادست ،کد خطای P0031 ولتاژ پایین مدار کنترل گرمکن سنسور اکسیژن بالادست ،کد خطای P0032 ولتاژ بالای مدار کنترل گرمکن سنسور اکسیژن بالادست ،کد خطای P0036 مدار کنترل گرمکن سنسور اکسیژن پایین دست ،کد خطای P0037 کمی ولتاژ مدار کنترل گرمکن سنسور اکسیژن پایین دست ،کد خطای P0038 ولتاژ بالای مدار کنترل گرمکن سنسور اکسیژن پایین دست ،کد خطای P0068 ارتباط و وابستگی سنسور فشار ،کد خطای P0075 مدار سولنوئید کنترل زمان بندی سوپاپ هوا ،کد خطای P0076 پایین بودن ولتاژ مدار سولنوئید کنترل زمان بندی سوپاپ هوا ،کد خطای P0077 پایین بودن ولتاژ مدار سولنوئید کنترل زمان بندی سوپاپ هوا ،کد خطای P0106 بازه / عملکرد فشار مطلق / فشار جوي منیفلد هوا ،کد خطای P0107 پایین بودن ولتاژ مدار فشار مطلق / فشار جوي منیفلد هوا ،کد خطای P0108 بالا بودن ولتاژ ورودی سنسور فشار مطلق/ فشار جوی منیفلد هوا ،کد خطای P0112 پایین بودن ولتاژ ورودی به سنسور 1 دمای هوای ورودی ،کد خطای P0113 بالا بودن ولتاژ ورودی به سنسور 1 دمای هوای ورودی ،کد خطای P0116 بازه / عملکرد مدار دمای مایع خنك کاری موتورر ،کد خطای P0117 پایین بودن ولتاژ ورودی مدار دمای مایع خنك کاری موتور ،کد خطای P0118 بالا بودن ولتاژ ورودی مدار دمای مایع خنك کاری موتور ،کد خطای P0121 بازه/عملکرد مدار سنسور/سوئیچ " A" موقعیت پدال/دریچه گاز ،کد خطای P0122 پایین بودن ولتاژ ورودی مدار پیام سنسور 1 موقعیت دریچه گاز ،کد خطای P0123 بالا بودن ولتاژ ورودی مدار پیام سنسور 1 موقعیت دریچه گاز ،کد خطای P0124 عملکرد متناوب سنسور/سوئیچ " A" موقعیت دریچه گاز/پدال گاز ،کد خطای P0130 مدار سنسور اکسیژن بالادست ،کد خطای P0131 پایین بودن ولتاژ مدار سنسور اکسیژن بالادست ،کد خطای P0132 پایین بودن ولتاژ مدار سنسور اکسیژن بالادست ،کد خطای P0133 پاسخ کُند مدار سنسور اکسیژن بالادست ،کد خطای P0134 عمل نکردن مدار سنسور اکسیژن بالادست ،کد خطای P0135 مدار گرمکن سنسور اکسیژن بالادست ،کد خطای P0136 مدار سنسور اکسیژن پایین دست ،کد خطای P0137 پایین بودن ولتاژ مدار سنسور اکسیژن پایین دست ،کد خطای P0138 بالا بودن ولتاژ مدار سنسور اکسیژن پایین دست ،کد خطای P0139 پاسخ کُند مدار سنسور اکسیژن پایین دست ،کد خطای P0140 کارنکردن مدار سنسور اکسیژن پایین دست ،کد خطای P0141 مدار گرمکن سنسور اکسیژن پایی ندست ،کد خطای P0171 نسبت هوا به سوخت بسیار رقیق ،کد خطای P0172 نسبت هوا به سوخت بسیار غني ،کد خطای P0201 قطعي مدار انژکتور- سیلندر 1 ،کد خطای P0202 قطعي مدار انژکتور- سیلندر 2 ،کد خطای P0203 قطعي مدار انژکتور- سیلندر 3 ،کد خطای P0204 قطعي مدار انژکتور- سیلندر 4 ،کد خطای P0230 مدار اولیه پمپ سوخت ،کد خطای P0231 پایین بودن ولتاژ مدار ثانویه پمپ سوخت 3 ،کد خطای P0232 بالا بودن ولتاژ مدار ثانویه پمپ سوخت ،کد خطای P0261 پایین بودن ولتاژ مدار انژکتور سیلندر 1 ،کد خطای P0262 بالا بودن ولتاژ مدار انژکتور سیلندر 1 ،کد خطای P0264 پایین بودن ولتاژ مدار انژکتور سیلندر 2 ،کد خطای P0265 بالا بودن ولتاژ مدار انژکتور سیلندر 2 ،کد خطای P0267 پایین بودن ولتاژ مدار ان،کد خطای P0301 تشخیص احتراق ناقص در سیلندر 1 ،کد خطای P0302 تشخیص احتراق ناقص در سیلندر 2 ،کد خطای P0303 تشخیص احتراق ناقص در سیلندر 3 ،کد خطای P0304 تشخیص احتراق ناقص در سیلندر 4 ،کد خطای P0326 بازه / عملکرد مدار سنسور کوبش 1 )ردیف،کد خطای P0327 پایین بودن پیام سنسور کوبش 1 )ردیف 1( ،کد خطای P0328 بالا بودن پیام سنسور کوبش 1 )ردیف 1( ،کد خطای P0335 عدم تشخیص سنسور موقعیت میل لنگ " ،کد خطای P0336 بازه / عملکرد مدار سنسور موقعیت میل لنگ ،کد خطای P0337 پایین بودن پیام ورودي مدار سنسور موقعیت میل لنگ ،کد خطای P0338 بالا بودن پیام ورودي مدار سنسور موقعیت میل لنگ ،کد خطای P0339 فقدان پیام مدار سنسور موقعیت میل لنگ ،کد خطای P0340 غیرعادي بودن پیام سنسور موقعیت میل بادامك" A" )ردیف 1 یا تك سنسور،کد خطای P0341 بازه/عملکرد مدار سنسور موقعیت میل بادا،کد خطای P0342 پایین بودن پیام سنسور موقعیت میل بادامك،کد خطای P0343 بالا بودن پیام سنسور موقعیت میل بادامك،کد خطای P0420 بازده سیستم کاتالیست پایین تر از حد مجاز،کد خطای P0444 سیستم آلاینده تبخیري- قطعي مدار شیر بازیابي بخار،کد خطای P0458 سیستم آلاینده تبخیري- پایین بودن ولتاژ مدار کنترل شیر بازیابي بخار سوخت ،کد خطای P0459 سیستم آلاینده تبخیري- بالا بودن ولتاژ مدار کنترل شیر بازیابي بخار سوخت ،کد خطای P0506 کنترل هواي دورآرام- پایین بودن دور موتور ،کد خطای P0507 کنترل هواي دورآرام- بالا بودن دور موتور ،کد خطای P0560 نقص سیستم تأمین برق خودرو،کد خطای P0561 ناپایداري ولتاژ سیستم ،کد خطای P0562 پایین بودن ولتاژ سیستم ،کد خطای P0563 بالا بودن ولتاژ سیستم ،کد خطای P0605 خطاي حافظه خواندني ) ROM ( داخلي 849 ،کد خطای P0625 اشکال در پیام PWM خروجي از آلترناتور


کدهای خطای کیا سراتو ۱۶۰۰ ترجمه کد خطا عیب یابی از روی کد خطا مفهموم کد خطاهای دیاگ کد خطا 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش