تیگو 5 جدید

راهنمای سیستم جرقه چری تیگو 5توضیحات - عملکرد - مشخصات - مدار الکتریکی و برقی - عیب یابی - پیاده و سوار کردن کویل - بازکردن شمع موتور


چری تیگو 5 شمع موتور کویل 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش