تیگو 5 جدید

راهنمای سیستم روغن کاری چری تیگو 5توضیحات - مشخصات - مدار روغن کاری - عیب یابی - بازدید سطح روغن - بررسی فشار روغن - پیاده و سوار کردن کارتل - اویل پمپ - فیلتر روغن - فشنگی روغن - نقشه های انفجاری قطعات


تیگو 5 چری کارتل فشنگی روغن اویل پمپ روغن کاری 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش