تیگو 5 جدید

راهنمای سیستم فرمان برقی EPS چری تیگو 5مشخصات و راهنمای عملکرد سیستم فرمان برقی تیگو 5 - نقشه انفجاری از اجزا سیستم فرمان - راهنمای مدارات و نقشه های الکتریکی و دسته سیم - معرفی پین های کنترل یونیت فرمان - راهنمای عیب یابی - بازدید اتصال بدنه - لیست کدهای خطای EPS - بپیاده کردن و نصب ( میل افقی فرمان/ جعبه فرمان / سیبک فرمان / تنظیم لقی جعبه فرمان )


سیستم EPS تیگو 5 چری یونیت فرمان فرمان برقی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش