تبلیغات
سورنتو 2018

راهنمای شناسایی قطعات اتاق و شاسی کیا سورنتو 2008راهنمای معرفی قطعات اتاق و شاسی به صورت نقشه های انفجاری - ساختار بدنه - نحوه تعویض اجزا های اتاق - مناطق ضد آب - معرفی بخش های پلاستیکی


کیا سورنتو دیاق ها بدنه 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات دیگر سورنتو 2018