تبلیغات
کیا سراتو

راهنمای عیب یابی سیستم تهویه مطبوع سراتوقطعی یا ولتاژ پائین پتانسیومتر هوای ورودی سیستم تهویه مطبوع کیا سراتو، اتصال کوتاه پتانسیومتر دریچه ی هوای ورودی سیستم تهویه مطبوع کیا سراتو، اتصال کوتاه حسگر درجه حرارت داخل خودرو سیستم تهویه مطبوع کیا سراتو، قطعی حسگر درجه حرارت داخل خودرو سیستم تهویه مطبوع کیا سراتو، اتصال كوتاه حسگر درجه حرارت محيط سیستم تهویه مطبوع کیا سراتو، قطعي حسگر درجه حرارت محيط سیستم تهویه مطبوع کیا سراتو، اتصال كوتاه حسگر اواپراتور سیستم تهویه مطبوع کیا سراتو، قطعي حسگر اواپراتور سیستم تهویه مطبوع کیا سراتو، قطعي پتانسيومترمخلوط هوا سیستم تهویه مطبوع کیا سراتو، اتصال كوتاه پتانسيومتر مخلوط كن هوا طرف راننده سیستم تهویه مطبوع کیا سراتو، باز بودن مدار پتانسيومتر طرف راننده سیستم تهویه مطبوع کیا سراتو، اتصال كوتاه پتانسيومتر طرف راننده سیستم تهویه مطبوع کیا سراتو، موتور دريچه مخلوط كن هوا طرف راننده سیستم تهویه مطبوع کیا سراتو، محرک موتور کنترل جهت سیستم تهویه مطبوع کیا سراتو


کندانسور کمپرسور کولر اوپراتور کولر فیلتر کابین حسگر دما ایرادات تهویه مطبوع تعمیرات کولر 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق کیا سراتو