ریو

راهنمای عیب یابی مجموعه موتور ریوایراد روشن نشدن موتور ریو، خروج دود سفید از اگزوز موتور ریو، خروج دود سیاه از اگزوز ریو، افت قدرت موتور ریو، صدا در موتور ریو، ضربه زدن موتور ریو هنگام استارت زدنسخت روشن شدن موتور ریو، افت فشار روغن موتور ریو، موتور زود داغ می کند ریو


بد کار کردن موتور جدول عیب یابی قطعات موتور لیست عیول موتور ایرادات موتور 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش