تبلیغات
تیبا

راهنمای عیب یابی و تعویض سرسیلندر تیباتعمیر و عیب یابی سرسیلندر تیبا : تشريح عملكرد قطعه و پارامترهاي مهم آن - اشكالات منجر به تعويض مجموعه سرسیلندر در تعمیرگاهها - بررسي تابیدگي سرسیلندر - بررسي لقي محوري میل سوپاپ روي سرسیلندر و...


کمپرس موتور تیبا سرسیلندر 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش