تبلیغات
سایپا 111

راهنما و عیب یابی اجزاء سیستم سوخت رسانی انژکتوری جدید پراید (زیمنس)شرح کانکتورهای کیت انژکتور زیمنس - مدار سیستم ECU با سنسورها - معرفی کامل تمام سنسورها و نحوه عملکرد آن ها - شماتیک موقعیت و جانمایی قطعات در موتور پراید - شلنگ ها و مسیر سیستم سوخت رسانی - پمپ بنزین - رگلاتور فشار سوخت - انژکتورها - دریچه گاز و سیستم هوا رسانی - نحوه عملکرد ECU در شرایط مختلف - سنسور دور موتور (میل لنگ) - سنسور موقعیت مکان میل بادامک (میل سوپاپ) - عملکرد رله دوبل و ...


ECU پراید انژکتور سیستم زیمنس 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی سایپا 111